Kako se mogu prijaviti na natjecanje?

Na natjecanje se moguće prijaviti putem forme na našoj web stranici: www.estudent.hr nakon otvaranja natjecanja.

 

Kada ću se moći prijaviti za Case Study Competition 2019?

Od 4. ožujka 2019. do 17. ožujka 2019.

 

Koliko slučajeva mogu rješavati na Case Study Competitionu 2019?

Svaki student može rješavati dva (2) slučaja.

 

Može li se isti tim prijaviti na dva različita poslovna slučaja?

Da. Jedna osoba se ima pravo prijaviti na maksimalno dva poslovna slučaja, u različitim ili istim timovima.

 

Može li jedna osoba biti prijavljena u 2 različita tima?

Da, jedna osoba može biti prijavljena u 2 različita tima ako oni rješavaju različite poslovne slučajeve.

 

Kako prijaviti 2 poslovna slučaja?

Ako se isti tim prijavljuje za dva slučaja u jednoj prijavi se odabiru oba slučaja, inače je za svaki slučaj potrebno ispuniti prijavu ispočetka.

 

Možemo li se prijaviti za natjecanje nakon što završe prijave?

Nakon završetka prijava nije se moguće prijaviti na natjecanje.

 

Plaća li se sudjelovanje u Case Study Competitionu?

Sudjelovanje u Case Study Competition natjecanju se ne plaća.

 

Može li netko sam rješavati poslovni slučaj?

Ne može, poslovni slučaj se rješava u timu od najmanje dva, a najviše četiri člana.

 

Trebaju li svi članovi tima biti s istog fakulteta?

Svi članovi tima NE moraju biti s istog fakulteta.

 

Mogu li se natjecati studenti visokih škola, stručnih studija?

Studenti visokih škola i stručnih studija mogu sudjelovati u natjecanju.

 

Na koliko poslovnih slučajeva se možemo prijaviti?

Moguće je prijaviti se na dva poslovna slučaja.

 

Kako riješiti problem s prijavom više članova tima?

Provjerite jeste li ispravno unijeli broj članova tima i jeste li svaki unos potvrdili klikom na ‘U redu.’ ili enterom. Sve daljnje kućice za druge članove se pojavljuju automatski nakon potvrde prethodnog unosa.

 

Može li se znati koliko se natjecatelja prijavilo za rješavanje poslovnih slučajeva, koliko je natjecatelja predalo rješenja?

Nitko, osim koordinatora i poduzeća, ne smije znati broj prijavljenih i predanih rješenja.

 

 

Možemo li tijekom rješavanja poslovnog slučaja tražiti pomoć od mentora iz poduzeća čiji poslovni slučaj rješavamo?

Poželjno je da zatražite pomoć od mentora iz poduzeća čiji poslovni slučaj rješavate kako bi vaše rješenje bilo što kvalitetnije. Komunikacija između vas i poduzeća će se isključivo vršiti putem vašeg koordinatora, člana Case Study Competition organizacijskog tima, kojeg možete kontaktirati na njegov mail koji je oblika ime.prezime@estudent.hr.

 

Je li dozvoljeno imati mentora profesora s fakulteta na kojem studiramo?

Da, čak i preporučeno.

 

Što se točno od nas traži da napravimo u poslovnom slučaju?

Detaljne upute o rješavanju poslovnog slučaja iznosit će mentori poduzeća na Uvodnom predavanju te na službenim konzultacijama.

 

Imam li obavezu predati rješenje poslovnog slučaja na koji sam se prijavio/la?

Ne postoji službena obveza predaje rješenja, iako se od svih prijavljenih očekuje da će svoju prijavu shvatiti ozbiljno.

 

Što ako se prijavim za poslovni slučaj, a ne uspijem napisati rješenje?

Ukoliko nakon prijave ne uspijete ponuditi svoje rješenje, Case Study Competition tim vašu će prijavu izbrisati, a time automatski gubiti pravo ostvarivanja certifikata o sudjelovanju (koji se prilaže uz životopis).

 

U kojem formatu predajemo svoje rješenje?

Svoje rješenje tim predaje u formatu koji odredi poduzeće. Ukoliko poduzeće ne odredi točan format predaje rješenja, tim sam odabire koji bi format bio najpogodniji za njihovo rješenje.

 

Kada možemo predati svoje rješenje?

O konačnom datumu predaje rješenja svi će natjecatelji biti pravovremeno obaviješteni putem e-maila, Facebook stranice Case Study Competition, na uvodnim predavanjima, na štandovima te putem službene eSTUDENT stranice.

 

Trebaju li natjecatelji prilikom predaje rješenja dobiti šifru?

Natjecatelji prilikom predaje rješenja ne dobivaju šifru, već koordinator na njihovo rješenje napiše šifru tima (koju zna samo koordinator) te se rješenja šalju u poduzeća pod tim šiframa. Nakon što poduzeća odluče koji timovi su prošli u finale, koordinatoru javljaju šifre timova te koordinator izabrane timove obavještava o prolasku u finale.

 

Tko donosi odluku o finalistima, pobjednicima?

Odluku o pobjednicima donosi isključivo poduzeće, odnosno stručni žiri poduzeća koji je najbolje upoznat s konkretnim problemom poslovnog slučaja.

 

Kako ćemo mi biti sigurni da će poduzeća pravedno ocijeniti rješenja?

Rješenja će biti pravedno ocijenjena jer poduzeća nemaju uvid u podatke (ime, prezime, fakultet i sl.) članova tima, odnosno prilikom ocjene i rangiranja, za poduzeće su sva rješenja anonimna.

 

Kako ćemo znati da smo prošli u finale?

Obavijest o ulasku u finale svi natjecatelji koji su predali rješenja dobiti putem e-maila.

 

Što kada uđem u finale?

Finalisti su dužni svoje rješenje fizički predstaviti uz pomoć prezentacije članovima stručnog žirija poduzeća u dogovoreno vrijeme na dogovorenom mjestu prema detaljnim uputama koordinatora poduzeća. Ukoliko postoji potreba za doradom rješenja, finalisti će o tome biti na vrijeme obaviješteni.

 

Tko smije prisustvovati prezentacijama finalista?

Prezentacijama finalista prisustvuju članovi tima, stružni žiri poduzeća i koordinator Case Study Competition tima.

 

Trebaju li svi članovi tima prezentirati rješenje ukoliko je tim prošao u finale?

Svi članovi tima nisu obvezni prezentirati rješenje pred stručnim žirijem poduzeća, dovoljno je da to bude jedan član.

 

Možemo li na prezentacije ponijeti svoje prijenosno računalo?

Ukoliko poduzeće nema ništa protiv, na prezentaciju finalnih rješenja možete ponijeti svoje prijenosno računalo.

 

Dobijem li išta ako nisam ušao/la u finale, a predao/la sam rješenje poslovnog slučaja?

Ukoliko vaše rješenje nije ušlo u finalni krug natjecanja, a predali ste ga, dobit ćete certifikat o sudjelovanju u Case Study Competition natjecanju.

 

Kada ćemo dobiti certifikate?

Certifikate o sudjelovanju u natjecanju finalisti će dobiti na Završnoj ceremoniji, a svi ostali po završetku svih obveza Case Study Competition natjecanja.*

*Za obavijesti o vremenu i mjestu podizanja certifikata pratite našu Facebook i Web stranicu. Case Study Competition tim se obavezuje organizirati dva termina za podizanje certifikata, a nakon toga ne odgovaramo za preostale certifikate.

 

 

English

 

How can I apply for the competition?

Link will be available after March 4th.

 

When will I be able to apply for the Case Study Competition 2019?

From March 4 to March 17.

 

Can we apply for the competition after the applications are closed?

It is not possible to apply for the competition after the applications are closed.

 

Do we have to pay to participate in the Case Study Competition?

Participation in the Case Study Competition is free.

 

Can someone solve a business case on his own?

No. The business case is solved in a team of at least two and at most four members.

 

Do all the members of the team have to be from the same faculty?

All members of the team do not have to be from the same faculty.

 

Can students of higher education schools and professional studies participate?

Students of higher education schools and professional studies can participate in the competition.

 

How many business cases can we apply for?

It is possible to apply for two business cases.

 

Is it possible to know how many competitos have applied to solve the business cases, how many have submited a solution?

No one, except for the coordinator and the company, cannot know the number of applied and submited solutions.

 

Can we request assistance from the mentor of the company whos business case we are solving during the solving of the business case?

It is desirable that you ask for assistance from the mentor of the company during the solving of the business case so that your solutions are of high quality. Assistance is requested via the coordinator from the Case Study Competition team assigned to your company at his/her name.surname@estudent.hr. Direct communication with the company is strictly forbidden.

 

What exactly are we required to do in a business case?

Detail instructions about the solving of the business case will be given to you by the mentors of the companies at the Introductory lecture and the official consultation.

 

Do I have an obligation to submit the solution of the business case for which I have applied?

There is no official obligation to submit the solution, even though it is expected from all applicants to take their application seriously.

 

What if I apply for a business case, but I am not able to write a solution?

If you do not manage to offer your solution after you apply, the Case Study Competition will delete your application and with that you automatically lose the right of participation certification (which you can submit with your CV).

 

In which format do we submit our solution?

The team submits its solution in the format that is defined by the company. If the company does not define a certain format of the submission of the solution, the team picks which format would be the most suitable one for their solution.

 

What is required when we submit the solution?

When submiting the solution, you are required to upload your solution via typeform (link will be provided), your scanned indexes or confirmation of your enrollment in this academic year from your faculty.

 

When can we submit our solution?

All competitors shall be informed via e-mail, the Facebook page Case Study Competition, at the introductory lectures, at the stands and via the official eSTUDENT page about the final date of the solution submission in a timely fashion.

 

Are the competitors given a code when submiting the solution?

The competitors do not receive a code when submiting the solution, but the coordinator writes the code of the team on their solution (which only the coordinator knows) and the solutions are sent to the company under those codes. After the companies decide which teams are going to the finals, the coordinator is informed of the team codes and the coordinator informs the chosen teams of their advancement to the finals.

 

Who decides on the finalists, winners?

The decision on the winners is made exclusively by the company, a professional jury of the company that is best acquainted with the concrete problem of the business solution, respectively.

 

How will we be certain that the companies will grade the solutions justly?

The solutions will be graded justly because the companies have no insight into the information (name, surname, faculty etc) of the team memebers. In other words, all solutions will be anonimous for the company during the grading and ranking.

 

How will we know if we got into the finals?

Competitors who have submited a solution will receive an e-mail with the name of the finalists.

 

What happends once we enter the finals?

The finalists are obliged to physically present their solution with the assistance of a presentation in front of members of the professional jury of the company at the agreed upon time and place according to detail instructions of the coordinator of the company. If there is a need to add a finish to the solution, the finalists will be informed about that in a timely fashion.

 

Who can attend the finalists’ presentations?

The finalists’ presentations can be attended by the team members, the professional jury of the company and the coordinator of the Case Study Competition team.

 

Are all members of the team required to present the solution if the team enters the finals?

Not all members are required to present the solution in front of the professional jury of the company. One memeber is enough.

 

Can we bring our portable computer?

If the company has nothing against it, you can bring your protable computer to the presentation of the final solutions.

 

Do I get anything if I have no entered the finals, but have submited the solution of the business case?

If your business solution did not make the final round of the competition, but you submited it, you will receive a certificate of participation in the Case Study Competition.

 

When do we receive our certificate?

Finalists will receive their certificates of participation in the competition at the Closing ceremony, and all the other competitors will receive it upon the completion of all Case Study Competition related obligations.*

*For information on the time and place of pickup of the cerfiticate, follow our Facebook and Web page. The Case Study Competition team commits to organize two terms for certificate pickup, but after that we are not accountable for the remaining certificates.